తెలంగాణ సమస్య కు అందరికీ ఆమోద యోగ్యమైన పరిష్కారం

తెలంగాణ సమస్య కు అందరికీ ఆమోద యోగ్యమైన పరిష్కారం.
1. హైదరాబాదు ముఖ్య పట్టణం గా ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. అదేసమయం లో హైదరాబాద్ కేంద్రపాలిత ప్రదేశం గా కూడా కొనసాగుతుంది. ఆంధ్రకు ముఖ్యపట్టణం నిర్మించేందుకు అవకాశం ఇస్తూ, తాత్కాలికం గా పది సంవత్సరాలవరకూ హైదరాబాద్ ఆంధ్ర కు కూడా ముఖ్య పట్టణం గా కొనసాగుతుంది.

2. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రం వచ్చిన తరువాత హైదరాబాద్ కు వలస వచ్చిన హైదరాబాద్ లోని ఆంధ్ర ప్రాంతీయులకు నగర పాలనా సంస్థ ల లో జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లు కల్పించబడతాయి.

3.నదీ జలాల గురించిన ఎవరి వాటా ఎంత అనేదాని గురించిన సమగ్రమైన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోబడతాయి. వీటిని ఉల్లంఘించిన పక్షం లో ఉండే  రుసుము లు ముందు గానే నిర్దేశించబడతాయి..

4. హైదరాబాద్ లో ఆంధ్ర తెలంగాణ లోని పౌర ప్రముఖులతో  కూడిన సద్భావనా సమితి ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. దీని లక్ష్యం మామూలు సమయాలలో ఇరు ప్రాంతాల మధ్య సౌహార్ద పూరిత వాతావరణం ఉండేటట్లు చూడటం. ఇరు పక్షాలకూ ఒకరి పై ఇంకొకరికి ఉన్న అనుమానాలను తొలగించటం.ఒక ప్రాంతం వారి దృక్పధాన్ని ఇంకొక ప్రాంతం వారికి అర్ధం అయ్యేవిధం గా చెప్పటం. భవిష్యత్తు లోని వివాదాల (ఉదా: నదీ జలాలు) సమయం లో ఇరు ప్రాంతాల ప్రజలూ న్యాయ పరమైన నిర్ణయాలకు కట్టు బడి ఉండేటట్లు ఒప్పించటం ద్వారా ఇరు ప్రాంతాల మధ్య స్నేహపూరిత వాతా వరణం కొనసాగేటట్లు చూడటం.  రాజకీయ నాయకులకు దీని లో ప్రవేశం ఉండదు.

4. పది సంవత్సరాల తరువాత ఆంధ్ర ప్రాంతం వారి రాజధాని అన్ని హంగులతో తయారౌతుంది. అప్పటి ప్రజాభిప్రాయం సమైక్య రాష్ట్రాన్ని కోరుతుందా లేక వేర్వేరు రాష్ట్రాల కొన సాగింపును కోరుతుందా అనే విషయాన్ని పౌర సద్భావనా సంస్థ ద్వారా తెలుసుకొని దాని ప్రకారం ముందుకు సాగటం.ఒక వేళ ప్రజలు సమైక్య రాష్ట్రన్ని కోరుకొంటే కొత్తగా ఏర్పరచిన రాజధాని, మహరాష్ట్ర కు నాగపూర్ లా, సమైక్య రాష్ట్రానికి రెండవ రాజధాని అవుతుంది.ఈ రాజధాని అయ్యే ఖర్చు, ఈ పరిష్కారాన్ని అమలు చేయాల్సిన కేంద్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది.

ఈ పది సంవత్సరాల తరువాతి సమీక్ష వలన, ఇరవైకి పైగా ఉన్న ఇతర ప్రత్యేక రాష్ట్రాల డిమాండ్ ల ను తెలంగాణ డిమాండ్ తో ప్రస్తుతానికి  వేరు చేసి చూప వచ్చు. ఇతర చిన్న రాష్ట్రాల డిమాండ్లు ఈ విధమైన సమీక్షకు సిధ్ధం గా ఉండక పోవచ్చు. దీని వలన దేశ సమగ్రత కు చిన్న రాష్ట్ర డిమాండ్ ల వలన ముప్పు ఏర్పడుతుందేమోనన్న భయాన్ని తగ్గించ వచ్చు.  .రెండు మూడు జిల్లాలతో రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయాలని కోరేవాళ్ళు, మళ్ళీ కలిసిపోవటం అనే ఆలోచనకు అనుకూలం గా ఉండరు. ఈ విధం గా తెలంగాణ లేక ఆంధ్ర ను ఇంకా చిన్న రాష్ట్రాలు గా విభజించాలి అనేవారిని కూడా నిలువరించవచ్చు. 

ఓ అమెరికా వాడి రైలు బండి

ఒక ఆంధ్ర సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీర్ కథ

ప్రకటనలు

Spiritual speculation- Natural,Artificial and Time

What is natural and what is unnatural? According to a theory, everything made by man is unnatural. Man being a product of nature, how can man-made objects be unnatural. But at the same time, if we think the deeds of man as natural, everything made by man including nuclear bomb, robots and rockets become natural.

Man does some natural actions like eating , sex etc. They are instinct driven. But some of his actions are driven by his higher self. His so-called free will takes action.Probably, the actions of man where deliberate thought process is involved,could be considered as artificial.
Is there something unknowable to man? Could the man know the cause of everything in the universe at all times and places.

Could he discover all the laws required to predict all the events in the universe always, past,present and future?

Suppose a closed container containing ten oxygen atoms and nothing else. By knowing the “velocity and direction of the atoms,the temperature of the chamber”, and by knowing the kinetic/thermodynamic laws that guide the atoms, one will be able to predict the position of the all the ten oxygen atoms at a given time.

In a similar fashion by knowing the causes,effects and all the laws governing the universe, will man be able to predict thefuture of the universe. In such a situation will man, by the cause and effect analysis, not be able to predict future,the thoughts in the minds of men in future? By knowing all causes in the universe,and then by doing a cause and effect analysis,at a higher plane he will know the future inventions to be made by future scientists at a lower level.This obviates the need for scientific inquiry by scientists at a lower level.

By knowing all the causes and effects in the universe man may be able to predict the future. But he will not be able to walk into future and be in future. He and his world is carried in a stream called time.

If we see at a microscopic subatomic level effect can never be separated from cause. Cause and effect are two sides of the same coin. Extending this logic to the universe and thinking the universe as a chain of causes and effects, all the chain of actions in the universe are not separate. They are one and the same.

Consider a film. If the role is played in the projector, the events in the movie are played in sequence.If the film role is reversed, the sequence of movie events will be reversed. If we take the film out from the projector and cut it into multiple parts and put them side by side in a room, then the sequence is lost. We could see all the events in the movie at one instance.There’s no sequences and no time,no earlier, no later of the movie.Everything is there at the moment spread all over.Do mystics experience a similar thing when they say they have gone beyond time?, or when they say time has collapsed.

There’s a problem with the analogy. The entire world is in the film role called time. There’s nothing ouside the film role. So we are part of the film role. Being part of the film role called time we’ll never be able to see the other parts of the film rome at a single moment.

Is time like a train that always goes in one direction? Are we like passengers in the sensory world called train coach? Is our consciousness like the only window in the coach though which we see the scenery out side.What ever we could see through the window is the present? Is there a similar train running in the opposite direction? If a man jumps from one train to the opposite train will he be able to reach the station that he has already seen in the previous train. In how many directions do these trains run? Is it possible to stand on the nearby hill and at once have a panoramic view of all these trains and the scenery they are showing?

There are a few differences of time with train analogy.

In the case of time there’s nothing in this world that’s outside time. So the entire world should be inside the train coach.There is no scenary out there. So, there is no station to be returned back to. The station and outside of the train simply does not exist.

Man and his intellect are unimaginably minuscule part of this universe.He is one of the trillions and zillions of possibilities in the universe. He has come from the universe. Is it possible for him to grasp and control the entire universe from with in the universe? Man is not standing on a pedestal apart from the universe. He is part of the universe and his mental and physical faculties are results of some very tiny set of reactions inside the universe. The question here is “Can the hair of its tail eat the lion?”. To put it in another way, “Can the tail wag the dog?”

The end

ఓ అమెరికా వాడి రైలు బండి

ఒక ఆంధ్ర సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీర్ కథ