గురూజీల గురించిన ఓ మూవీ…

గురూజీల గురించిన ఓ మూవీ…

http://www.gameinformer.com/forums/general_gaming/f/12/p/242119/2003074.aspx#2003074

చాలా మంది గురూజీలు ఈ కోవలోకే వస్తారనుకొంటా…

ప్రకటనలు