మన పురాణాలు – Cosmology కాన్సెప్టులూ

1. పంచభూతాలు – gravity (1 భూతం), elctromagnetic ( 2 భూతాలు..electric force, magnetic force), Weak nuclear force ( 1 భూతం), Strong nueclear force ( 1 భూతం).

2. బ్రహ్మాన్డం బద్దలవటం – Big Bang. కోడిగుడ్డు(egg) లో entropy తక్కువగా ఉంటుంది.చక్కగా యూనిఫామ్ గా ఉండే తెల్లసొన దాంట్లో యూనిఫామ్ గా ఉండే పఛ్చసోన. కోడిపిల్ల లో ఎంట్రోఫీ ఎక్కువ వగా ఉంటుంది. వాస్తవం గా బిగ్ బ్యాంగ్ స్థితి లో కూడా ఎంట్రోఫీ తక్కువ గా ఉంటుంది. అంతా organized గా యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది. అందుకే దానిని మనవాళ్లు బ్రహ్మాన్డం అన్నారు. బ్రహ్మ గుడ్డు. బ్రహ్మాన్డం బడ్డలయి విశ్వం వచ్చిందని అంటారు. అండ పిండ బ్రహ్మాన్డమనీ అంటారు.

3. ఓం కారం నుంచీ అన్నీ పుట్టటం – string theory.

4. దశావతారాలు- 10 dimensions of string theory.

5. 14 లోకాలు – multiverse

6. శివతాండవం – Vacuum fluctuations

7. అర్ధనారీశ్వర తత్వం – Electrons dual nature as particle and wave.

8. విష్ణునాభి ( బ్రహ్మ అక్కడి నుంచే సృష్టి చేస్తాడు) – Supermassive black holes at the centre of galaxies from where stars and stars planetary systems originated.

9. ఆదిశక్తి – Dark energy?. She created Vishnu, Brahma,Siva. So, from this can we guess dark energy created supermassive blackholes (బ్రహ్మ), galaxy systems(విష్ణువు) and matter through vacuum fluctuations (శివుడు)

10. లయనం – The big rip off, where the atoms of Universe are ripped of into energy and finally energy also vanishes. Siva’s cosmic dance (matter broken to fundamental prticles electrons, positrons etc, and these particles to energy) resulting in annihilation of the universe.

11. Relativity of time: ఒక బ్రహ్మ కల్పం(బ్రహ్మ కు పగలు) = 432 కోట్ల సంవత్సరాలు

Can these 11 similarities be mere coincidence? Do our ancestors know all these things in their good old times. If they know, by what means?by what methods?

ప్రకటనలు