యుధ్ధం లో మొదట చనిపోయేది ‘నిజం’. రాజకీయాల్లోనూ అంతే..

యుధ్ధం లో మొదట చనిపోయేది ‘నిజం’. రాజకీయాల్లోనూ అంతే..

ప్రకటనలు