యుధ్ధం లో మొదట చనిపోయేది ‘నిజం’. రాజకీయాల్లోనూ అంతే..

యుయుధ్ధం లో మొదట చనిపోయేది ‘నిజం’. రాజకీయాల్లోనూ అంతే..