ఆ ప్రాంతంవాళ్ళే..

ఆ ప్రాంతంవాళ్ళే..
సినిమాలు ఆ ప్రాంతం వాళ్ళవే..
పత్రికలూ వాళ్ళవే..
పరిశ్రమలూ అక్కడివాళ్ళవే..
సరైన భాష వాళ్ళదే..
రాజకీయాల్లో వాళ్ళదే ఆధిపత్యం..
ఉద్యొగాల్లో వాళ్ళే ముందు….
సాహిత్యంలో చాలా మంది ఉన్నారక్కడ..

మా ప్రాంతం వాళ్ళూ ముందుపడ్డారు..కానీ..
మాప్రాంతం వాళ్ళకంటే
ఇన్ని విషయాలలో ముందున్నందుకు..
వాళ్ళు మాకు క్షమాపణ చెప్పాలి..
అన్నీ సక్రమం గా చేస్తే అసలు ముందెందుకు ఉంటారు?
అక్రమాలు చేసే ఉంటారు.
కాబట్టీ వాళ్ళు చెంపలేసుకొని ఒప్పేసుకోవాలి
“ముందు పడటం మేము చెసిన పాపం,
మా తాతలూ, మా నాయకులూ చాలా అక్రమాలు చేసినట్లు ఉన్నారు,
మమ్మల్ని క్షమించండి” అని.

సంపాడించారంటే దోచుకొనే ఉంటారు..
కాబట్టీ వాళ్ళు దోచిందంతా ప్రభుత్వం మాకు దోచిపెట్టాలి..

మా ప్రాంతం వాళ్ళూ దోచిఉంటారు.
కానీ అది పట్టించుకోవలసిన అవసరం లేదు..
వాళ్ళు ఎక్కువ దోచినట్లున్నారు..
ఐనా మా వాడిని మేందోపిడీ చేశాడని ఎలా అంటాం..
అయినా…మమ్మల్ని మా వాళ్ళు మాత్రమే దోపిడీ చేయాలి..
వాళ్ళెవరు దొపిడీ చేయటానికి..?
“ఈ వాళ్ళూ మేమూ అనుకోవటానికి” కూడా వాళ్ళే కారణం..

కాబట్టీ ఈ దోపిడీదార్లని అంతం చెయ్యండి..దోపిడీని కాదు..
ఎందుకంటే మావాళ్ళు తరవాత దోపిడీ చెయ్యాలి కదా..?
ఆ ప్రాంతం వాళ్ళని బయటికి తరమండి..
ప్రాంతీయ స్పృహ మాకే ఉంటుంది…వాళ్ళకెందుకుంటుంది…

అందుకే వాళ్ళు మా ప్రాంతానికి వచ్చారు..
కానీ మేము వాళ్ళ ప్రాంతానికి వెళ్ళామా..?
ఇక్కడి చెడుకంతా వాళ్ళే కారణం ఆ ప్రాంతం వాళ్ళే..
వాళ్ళని నరకండి..ఆపై అంతా గొప్పగా ఉంటుంది.
ఇంతకీ వాళ్ళు ఎవరో అర్ధం కాలా…మధ్య తీరాంధ్రులు..వెధవలు.